History of LUMS (PL)

Nasza grupa badawcza kształtowała się wokół profesora Jana Gaja (1943 – 2011) od 1975 roku, kiedy to zainicjował on badania optyczne nowej wówczas klasy materiałów – związków półprzewodnikowych z grupy II-VI, w których część kationów zastąpiono jonami posiadającymi duży moment magnetyczny (np. Mn2+), nazwanych wówczas półprzewodnikami półmagnetycznymi.

Badania prowadzono metodami spektroskopii optycznej w polu magnetycznym, wykonując pomiary magnetoabsorpcji i magnetoodbicia, luminescencji, spektroskopii polaryzacyjnie rozdzielczej, efektów Faradaya i Kerra.

Rozwijanie tej tematyki i tych metod badawczych stanowiły podstawę rozwoju grupy.

Z czasem, wraz z pojawieniem się niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych – studni i kropek kwantowych, w tym zawierających jony magnetyczne, tematyka ta, rozszerzona o badania właściwości kropek kwantowych, jako nieklasycznych źródeł światła oraz zjawisk związanych ze spinem nośników ładunku i ekscytonów, zdominowała badania prowadzone w grupie, przyczyniając się jednocześnie do jej rozwoju. Towarzyszył temu stały rozwój infrastruktury badawczej, którą dysponuje grupa oraz wprowadzanie nowych metod eksperymentalnych, w tym ultraszybkiej, femtosekundowej magnetospektroskopii oraz zaplecza technologicznego – będącej w dyspozycji grupy maszyny do otrzymywania nanostruktur metodą epitaksji z wiązek molekularnych (MBE).Comments are closed.